Bolesław Reksa
s. Piotra

ur. 19 IV 1909 w Wólce Po­kłon­nej (pow. Kielce)

Prze­bieg ka­riery za­wo­do­wej:
11 VI 1945 Star­szy re­fe­rent PUBP w Lę­borku.
27 VII 1945 Star­szy re­fe­rent, jed­no­cze­śnie p.o. Szefa PUBP w El­blągu.
1 IX 1947 Szef MUBP w El­blągu.
1 II 1948 Szef PUBP w Kwi­dzy­nie.
10 XI 1948 Szef PUBP w Grójcu.
1 XI 1949 Do dys­po­zy­cji Szefa WUBP w War­sza­wie.
1 XII 1949 Star­szy re­fe­rent Wy­działu V WUBP w War­sza­wie.
1 VII 1952 Za­wie­szony w czyn­no­ściach służ­bo­wych.
15 VIII 1952 Zwol­niony dys­cy­pli­nar­nie (m.in. za nie­wy­peł­nie­nie po­le­ceń prze­ło­żo­nych
i za­ta­je­nie kon­tak­tów [jako żoł­nierz B.Ch.] z NSZ w cza­sie II wojny świa­to­wej).

Awanse: po­rucz­nik (1947), ka­pi­tan (1949).

Frag­menty do­ku­men­tów:

„Po­wie­rzoną mi funk­cję będę peł­nił gor­li­wie”.
Po­da­nie B. Reksa do WUPB w Gdań­sku, 1945 r.

„[…] uczciwy czło­wiek, […] szczery de­mo­krata, od­dany całą du­szą pracy. Sta­ranny
i obo­wiąz­kowy. W pracy ope­ra­cyj­nej na­bie­rze do­piero do­świad­cze­nia”.

Cha­rak­te­ry­styka 1945 r.