Kategoria: Bez kategorii

Andrzej Błaszyński

Uro­dził się 26.02.1936 roku w Zub­ko­wie koło No­wo­gródka (ZSRR). Oj­ciec Ma­rian był na­uczy­cie­lem szkoły wiej­skiej. Do wy­bu­chu wojny z ro­dzi­cami mieszka w Zub­ko­wie. Oj­ciec jako ofi­cer re­zerwy pie­choty zo­stał zmo­bi­li­zo­wany w lipcu 1939 roku do Ko­ro­nowa koło Byd­gosz­czy i peł­nił służbę w ar­mii „Po­mo­rze”, z którą wy­co­fuje się do Pusz­czy Kam­pi­no­skiej. An­drzej Błe­szyń­ski pod­czas wojny prze­bywa z matką i bra­tem w No­wo­jelni koło No­wo­gródka, gdzie matka Wanda z domu […]

Read More

Jahrbuch 1972

We­st­preus­sen Jahr­buch, nie­miecki rocz­nik wy­da­wany od roku 1956. Za­wiera ar­ty­kuły zwią­zane z hi­sto­rią Kwidzyna.

Read More

Łyżka do butów

Łyżka do bu­tów, na­pis: Bie­be­r’s Schuh­wa­ren­haus Ma­rien­wer­der W. Pr. Ma­rien­bur­ger­strasse 47. Ze zbio­rów prywatnych

Read More

Gazeta Weichselzeitung

We­ich­sel­ze­itung, An­ze­iger für We­st­preus­sen, We­st­preus­si­sche Han­del­sze­itung” w skró­cie znany pod na­zwą „We­ich­sel­ze­itung”, ga­zeta dru­ko­wana od 1920 r. na ma­szy­nach dru­karni Wen­dta Grolla w Kwi­dzy­nie, a od 1932 przez „We­­i­ch­sel-Ve­r­lag GmbH”. Jej pod­sta­wo­wym za­da­niem miało być re­pre­zen­to­wa­nie spraw i in­te­re­sów nowo utwo­rzo­nego okręgu re­jen­cyj­nego z sie­dzibą w Kwi­dzy­nie, w 1920 roku, a więc wkrótce po ple­bi­scy­cie. Obej­mo­wała od 12 do 16 stron. Ostatni nu­mer „WZ” uka­zał się w po­nie­dzia­łek 22 stycz­nia 1945 roku. Ostat­nim kierownikiem […]

Read More