Kategoria: Czasopisma

Zentralblatt

Zur Ein­we­ihung der We­ich­sel­brücke bei Ma­rien­wer­der am 31 Au­gust 1909. Vom Bau der Eise­n­bahn- und Stra­ßen­brücke über die We­ich­sel bei Ma­rien­wer­der; Zen­tral­blatt der Bau­ver­wal­tung, Nr. 70, 1 Sep­tem­ber 1909, s. 461468. Ory­gi­nał w zbio­rach Ar­chi­wum Miej­skiego w Celle.

Read Full Article

Biuletyn Pro-Patria

Biu­le­tyn in­for­ma­cyjny Sto­wa­rzy­sze­nia Re­pre­sjo­no­wa­nych w sta­nie wo­jen­nym Re­gionu Wa­r­mi­ń­sko-Ma­­zu­r­skiego PRO-PA­­TRIA. Nr 5/53 (Rok 10) z dnia 14.08.2007 r. W nu­me­rze za­warte zo­stały in­for­ma­cje na te­mat bru­tal­nej pa­cy­fi­ka­cji in­ter­no­wa­nych w obo­zie od­osob­nie­nia zlo­ka­li­zo­wa­nym w Za­kła­dzie Kar­nym w Kwi­dzy­nie, pod­czas stanu wo­jen­nego, w 1982 roku. Wy­da­rze­nia miały miej­sce 14 sierp­nia 1982.roku. Poza frag­men­tami wspo­mnień znaj­duje się pe­łen tekst prze­mó­wie­nia obroń­czego ad­wo­kata Pio­tra An­drze­jew­skiego, wy­gło­szone w pro­ce­sie elbląskim […]

Read Full Article

Wiadomości Kwidzyńskie nr 78

Wia­do­mo­ści kwi­dzyń­skie” to pierw­sza po­wo­jenna ga­zeta lo­kalna. Pierw­szy nu­mer uka­zał się w 1956 roku. W za­ło­że­niu ga­zeta miała być mie­sięcz­ni­kiem. Ze­spół re­dak­cyjny two­rzyli: Al­fons Le­mań­ski, Boh­dan Szwa­bo­wicz, Wła­dy­sław Jan Za­wadzki. Pierw­szy nu­mer uka­zał się na­kła­dem kwi­dzyń­skiej dru­karni przy ul. Bra­ter­stwa Na­ro­dów, ko­lejne nu­mery dru­ko­wane były już w Za­kła­dach Gra­ficz­nych w Gru­dzią­dzu. Na­kład pi­sma się­gał 4 tys. eg­zem­pla­rzy. Mimo du­żego za­an­ga­żo­wa­nia ze­społu redakcyjnego […]

Read Full Article

Wiadomości Kwidzyńskie nr 12

Wia­do­mo­ści kwi­dzyń­skie” to pierw­sza po­wo­jenna ga­zeta lo­kalna. Pierw­szy nu­mer uka­zał się w 1956 roku. W za­ło­że­niu ga­zeta miała być mie­sięcz­ni­kiem. Ze­spół re­dak­cyjny two­rzyli: Al­fons Le­mań­ski, Boh­dan Szwa­bo­wicz, Wła­dy­sław Jan Za­wadzki. Pierw­szy nu­mer uka­zał się na­kła­dem kwi­dzyń­skiej dru­karni przy ul. Bra­ter­stwa Na­ro­dów, ko­lejne nu­mery dru­ko­wane były już w Za­kła­dach Gra­ficz­nych w Gru­dzią­dzu. Na­kład pi­sma się­gał 4 tys. eg­zem­pla­rzy. Mimo du­żego za­an­ga­żo­wa­nia ze­społu redakcyjnego […]

Read Full Article

Wiadomości Kwidzyńskie nr 6

Wia­do­mo­ści kwi­dzyń­skie” to pierw­sza po­wo­jenna ga­zeta lo­kalna. Pierw­szy nu­mer uka­zał się w 1956 roku. W za­ło­że­niu ga­zeta miała być mie­sięcz­ni­kiem. Ze­spół re­dak­cyjny two­rzyli: Al­fons Le­mań­ski, Boh­dan Szwa­bo­wicz, Wła­dy­sław Jan Za­wadzki. Pierw­szy nu­mer uka­zał się na­kła­dem kwi­dzyń­skiej dru­karni przy ul. Bra­ter­stwa Na­ro­dów, ko­lejne nu­mery dru­ko­wane były już w Za­kła­dach Gra­ficz­nych w Gru­dzią­dzu. Na­kład pi­sma się­gał 4 tys. eg­zem­pla­rzy. Mimo du­żego za­an­ga­żo­wa­nia ze­społu redakcyjnego […]

Read Full Article

Wiadomości Kwidzyńskie nr 5

Wia­do­mo­ści kwi­dzyń­skie” to pierw­sza po­wo­jenna ga­zeta lo­kalna. Pierw­szy nu­mer uka­zał się w 1956 roku. W za­ło­że­niu ga­zeta miała być mie­sięcz­ni­kiem. Ze­spół re­dak­cyjny two­rzyli: Al­fons Le­mań­ski, Boh­dan Szwa­bo­wicz, Wła­dy­sław Jan Za­wadzki. Pierw­szy nu­mer uka­zał się na­kła­dem kwi­dzyń­skiej dru­karni przy ul. Bra­ter­stwa Na­ro­dów, ko­lejne nu­mery dru­ko­wane były już w Za­kła­dach Gra­ficz­nych w Gru­dzią­dzu. Na­kład pi­sma się­gał 4 tys. eg­zem­pla­rzy. Mimo du­żego za­an­ga­żo­wa­nia ze­społu redakcyjnego […]

Read Full Article

Wiadomości Kwidzyńskie

Wia­do­mo­ści kwi­dzyń­skie” to pierw­sza po­wo­jenna ga­zeta lo­kalna. Pierw­szy jej nu­mer uka­zał się w 1956 roku. W za­ło­że­niu ga­zeta miała być mie­sięcz­ni­kiem. Ze­spół re­dak­cyjny two­rzyli: Al­fons Le­mań­ski, Boh­dan Szwa­bo­wicz, Wła­dy­sław Jan Za­wadzki. Pierw­szy nu­mer uka­zał się na­kła­dem kwi­dzyń­skiej dru­karni przy ul. Bra­ter­stwa Na­ro­dów, ko­lejne nu­mery dru­ko­wane były już w Za­kła­dach Gra­ficz­nych w Gru­dzią­dzu. Na­kład pi­sma się­gał 4 tys. eg­zem­pla­rzy. Mimo du­żego za­an­ga­żo­wa­nia zespołu […]

Read Full Article

Wiadomości Kwidzyńskie nr 3

Wia­do­mo­ści kwi­dzyń­skie” to pierw­sza po­wo­jenna ga­zeta lo­kalna. Pierw­szy nu­mer uka­zał się w 1956 roku. W za­ło­że­niu ga­zeta miała być mie­sięcz­ni­kiem. Ze­spół re­dak­cyjny two­rzyli: Al­fons Le­mań­ski, Boh­dan Szwa­bo­wicz, Wła­dy­sław Jan Za­wadzki. Pierw­szy nu­mer uka­zał się na­kła­dem kwi­dzyń­skiej dru­karni przy ul. Bra­ter­stwa Na­ro­dów, ko­lejne nu­mery dru­ko­wane były już w Za­kła­dach Gra­ficz­nych w Gru­dzią­dzu. Na­kład pi­sma się­gał 4 tys. eg­zem­pla­rzy. Mimo du­żego za­an­ga­żo­wa­nia ze­społu redakcyjnego […]

Read Full Article