Kategoria: Fotografie

Pożar Urzędu Miejskiego 2007

23 wrze­śnia 2007 roku wy­buchł po­żar w bu­dynku Urzędu Miej­skiego i Sta­ro­stwa Po­wia­to­wego w Kwi­dzy­nie. Zda­niem świad­ków po­żar po­ja­wił się na pod­da­szu, w le­wej czę­ści bu­dynku, pa­trząc od frontu. Ak­cja ga­śni­cza trwała kil­ka­na­ście go­dzin, ogień ga­siły za­stępu straży po­żar­nej z Kwi­dzyna, Gru­dzią­dza, Mal­borka i Sztumu. Fot. Pa­weł Sadkowski

Read More

Zegar słoneczny

Ze­gar sło­neczny zo­stał wy­ko­nany la­tem 2003 roku przy ul. Pił­sud­skiego, na ścia­nie ka­mie­nicy nr 13. Jego twórcą i bu­dow­ni­czym jest pan Ma­rek Mi­chow­ski — ko­wal sa­mouk, wła­ści­ciel firmy ART.-MET Ko­wal­stwo Ar­ty­styczne. Ze­gar, na­le­żący do typu pio­no­wych ze­ga­rów sło­necz­nych, usy­tu­owany na ścia­nie po­łu­dnio­wej na­roż­nego bu­dynku, na wy­so­ko­ści pię­tra, składa się z ele­men­tów me­ta­lo­wych roz­miesz­czo­nych na ka­mien­nej tar­czy. Pręt gno­monu wspiera pod­pórka, a dzięki po­dział­kom (go­dzin­nej i pół­go­dzin­nej) — od­czytu czasu […]

Read More

Brygida Sinka — obraz

Sy­na­goga przy ul. Ba­ta­lio­nów Chłop­skich. Ob­raz na­ma­lo­wany pod­czas ple­neru ma­lar­skiego, zor­ga­ni­zo­wa­nego przez Sto­wa­rzy­sze­nie ma­lar­stwa „Kon­tra­sty”. Au­tor: Bry­gida Sinka, 2006 rok. Ze zbio­rów Sto­wa­rzy­sze­nia Ma­lar­stwa „Kon­tra­sty”.

Read More

Danuta Nowak — obraz

Ob­raz na­ma­lo­wany pod­czas ple­neru ma­lar­skiego, zor­ga­ni­zo­wa­nego przez Sto­wa­rzy­sze­nie Ma­lar­stwa „Kon­tra­sty”. Au­tor: Da­nuta No­wak, 2005 rok. Ze zbio­rów pra­cowni regionalnej.

Read More

Zbigniew Murzyn — obrazy

Ob­raz na­ma­lo­wany pod­czas ple­neru ma­lar­skiego, zor­ga­ni­zo­wa­nego przez Sto­wa­rzy­sze­nie ma­lar­stwa „Kon­tra­sty”. Au­tor: Zbi­gniew Mu­rzyn, 2007 rok. Ze zbio­rów Sto­wa­rzy­sze­nia Ma­lar­stwa „Kon­tra­sty”.

Read More

Helena Kwas — obraz

Ob­raz na­ma­lo­wany pod­czas ple­neru ma­lar­skiego, zor­ga­ni­zo­wa­nego przez Sto­wa­rzy­sze­nie Ma­lar­stwa „Kon­tra­sty”. Au­tor: He­lena Kwas, 2007 rok. Ze zbio­rów Sto­wa­rzy­sze­nia Ma­lar­stwa „Kon­tra­sty”.

Read More