Kategoria: Obiekty zabytkowe

ul. Warszawska 6, budynek mieszkalny

Po­ło­że­nie: We wschod­niej czę­ści mia­sta, na te­re­nie Przed­mie­ścia Mal­bor­skiego, roz­wi­nię­tego w XIX wieku w kie­runku po­łu­dnia i wschodu wzdłuż ul. War­szaw­skiej (Hin­den­burg­strasse), gdzie na du­żych par­ce­lach lo­ko­wano re­pre­zen­ta­cyjne bu­dowle uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej i re­zy­den­cje wyż­szych urzęd­ni­ków re­gen­cji. Dom wznie­siony po po­łu­dnio­wej stro­nie ul. War­szaw­skiej, ka­le­ni­cowo, wol­no­sto­jący, ok. 20 m. od osi jezdni, na nie­wiel­kim wznie­sie­niu. Od pół­nocy ni­ski mu­rek opo­rowy za­ak­cen­to­wany strzy­żo­nymi krze­wami. Okre­śle­nie obiektu/​funkcja:Dom miesz­kalny, wie­lo­ro­dzinny Przed 1945 ro­kiem:Dom mieszkalny. […]

Read More

ul. Warszawska 4, budynek mieszkalny

Po­ło­że­nie: We wschod­niej czę­ści mia­sta, na te­re­nie Przed­mie­ścia Mal­bor­skiego, roz­wi­nię­tego w XIX wieku w kie­runku po­łu­dnia i wschodu wzdłuż ul. War­szaw­skiej (Hin­den­burg­strasse), gdzie na du­żych par­ce­lach lo­ko­wano re­pre­zen­ta­cyjne bu­dowle uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej i re­zy­den­cje wyż­szych urzęd­ni­ków re­gen­cji. Ka­mie­nica wznie­siona po po­łu­dnio­wej stro­nie ulicy, na skar­pie o lek­kim spadku w kie­runku pół­noc­nym, po­prze­dzona traw­ni­kiem ogro­dzo­nym od strony tro­tu­aru ni­skim, ka­mien­nym mur­kiem. Od za­chodu utwar­dzona droga i na­sa­dze­nia 150-le­­nich drzew: lipy, je­sio­nów i klo­nów. Od południa […]

Read More

ul. Targowa 2, budynek mieszkalny

Po­ło­że­nie: W pół­noc­nej czę­ści mia­sta, na te­re­nie Sta­rego Mia­sta, gdzie do 1945 roku ist­niała zwarta za­bu­dowa pie­rze­jowa ka­mie­nic z ofi­cy­nami w po­dwó­rzach. Ka­mie­nica jest re­lik­tem za­bu­dowy miesz­ka­nio­wej po­ło­żo­nej na po­łu­dnie od ka­te­dry. Okre­śle­nie obiektu/​funkcja:Dom miesz­kalny. Przed 1945 ro­kiem: Dom miesz­kalny. Historia/​Datowanie:Ka­mie­nica po­wstała w 4 ćw. XIX wieku. Opis:Usy­tu­owany na na­roż­nej par­celi u zbiegu ulic, mu­ro­wany z ce­gły, otyn­ko­wany, czę­ściowo pod­piw­ni­czony, dwu­kon­dy­gna­cjowy. Ele­wa­cja fron­towa 5 – osiowa z trój­kon­dy­gna­cjo­wym ry­za­li­tem w czę­ści środkowej. […]

Read More

ul. Chopina 2, Szkoła Muzyczna

Po­ło­że­nie: Ze­spół Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 1 po­ło­żony jest na roz­le­głej trój­kąt­nej par­celi mię­dzy uli­cami Cho­pina (Ban­ho­fstrasse, po 1945 roku ul. Dwor­cowa), a Ba­ta­lio­nów Chłop­skich (Bre­ite­strasse). Po dru­giej stro­nie ulicy Cho­pina roz­lo­ko­wane jest za­ło­że­nie prze­strzenne Placu Ple­bi­scy­to­wego — cen­trum dziel­nicy z okresu re­gen­cji, po­wsta­łego w miej­scu daw­nego cmen­ta­rza Św. Je­rzego, gdzie zlo­ka­li­zo­wano wiele gma­chów uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej, m.in. szkoły. OpisSz­koła Fry­de­ry­cjań­ska.Bu­dy­nek szkoły dla chłop­ców usy­tu­owany w płd. — wsch. Części […]

Read More

ul. Sztumska 15, budynek mieszkalny

Po­ło­że­nie: W pół­noc­nej czę­ści mia­sta, przy daw­nej ulicy Post­strasse ( po 1945 r. ul. H. Sa­wic­kiej) łą­czą­cej przed­mie­ście Mal­bor­skie z dziel­nicą Knie­berg, przy skrzy­żo­wa­niu z ul. Żwirki i Wi­gury (Knie­berg­strasse). Usy­tu­owany ka­le­ni­cowo w za­chod­niej pie­rzei ulicy, wol­no­sto­jący, od po­łu­dnia, cof­nięty w sto­sunku do li­nii re­gu­la­cyj­nej za­bu­dowy, nie­wielki dom nr 13, od pół­nocy — wolna obec­nie od za­bu­dowy, na­rożna par­cela. Okre­śle­nie obiektu/​funkcja:Dom miesz­kalny. Przed 1945 ro­kiem:Dom miesz­kalny. Historia/​Datowanie:Wznie­siony w I poł. XIX wieku, klasycystyczny. […]

Read More

ul. Sztumska 11, budynek mieszkalny

Po­ło­że­nie: W pół­noc­nej czę­ści mia­sta, przy daw­nej ulicy Post­strasse ( po 1945 r. ul. H. Sa­wic­kiej) łą­czą­cej przed­mie­ście Mal­bor­skie z dziel­nicą Knie­berg. Usy­tu­owany ka­le­ni­cowo w za­chod­niej pie­rzei ulicy, wol­no­sto­jący, od pół­nocy cof­nięty w sto­sunku do li­nii re­gu­la­cyj­nej za­bu­dowy, nie­wielki dom nr 11 A, od pół­nocy współ­cze­sny bu­dy­nek nr 9. Od za­chodu nie­wiel­kie po­dwó­rze go­spo­dar­cze. Okre­śle­nie obiektu/​funkcja:Dom miesz­kalny. Przed 1945 ro­kiem:Dom miesz­kalny. Historia/​Datowanie:Wznie­siony w 1 poł. XIX wieku, kla­sy­cy­styczny. Opis:Bu­dy­nek murowany […]

Read More

ul. Sztumska 5, budynek mieszkalny

Po­ło­że­nie: W pół­noc­nej czę­ści mia­sta, przy daw­nej ulicy Post­strasse ( po 1945 roku ul. H. Sa­wic­kiej) łą­czą­cej przed­mie­ście Mal­bor­skie z dziel­nicą Knie­berg, przy skrzy­żo­wa­niu z ul. Żwirki i Wi­gury (Knie­berg­strasse). Usy­tu­owany ka­le­ni­cowo w za­chod­niej pie­rzei ulicy, wol­no­sto­jący, przy li­nii re­gu­la­cyj­nej za­bu­dowy pie­rzei, od pół­nocy i za­chodu oto­czony nie­wiel­kim ogro­dem z na­sa­dze­niami zie­leni wy­so­kiej i ga­ra­żami przy ogro­dze­niu za­chod­nim. Ogro­dze­nie od wschodu i pół­nocy w po­staci ni­skiego, drew­nia­nego par­kanu. Bu­dy­nek położony […]

Read More

ul. Sztumska 3, budynek mieszkalny

Po­ło­że­nie: W pół­noc­nej czę­ści mia­sta, przy daw­nej ulicy Post­strasse ( po 1945 r. ul. H. Sa­wic­kiej) łą­czą­cej przed­mie­ście Mal­bor­skie z dziel­nicą Knie­berg. Usy­tu­owany ka­le­ni­cowo w za­chod­niej pie­rzei ulicy, wol­no­sto­jący, po­ło­żo­ony bli­sko jezdni, po za­chod­niej stro­nie ulicy, od pół­nocy prze­jazd mię­dzy bu­dyn­kiem nr 5, od po­łu­dnia współ­cze­sny pa­wi­lon han­dlowy. Od za­chodu nie­wiel­kie po­dwó­rze go­spo­dar­cze. Okre­śle­nie obiektu/​funkcja:Dom miesz­kalny. Przed 1945 ro­kiem: Dom miesz­kalny. Historia/​Datowanie:Wznie­siony w I poł. XIX wieku, kla­sy­cy­styczny. Opis:Bu­dy­nek murowany […]

Read More

ul. Staszica 2, Szkoła Podstawowa

Po­ło­że­nie: We wschod­niej czę­ści mia­sta, na te­re­nie Przed­mie­ścia Mal­bor­skiego, roz­wi­nię­tego w XIX i pocz. XX wieku w kie­runku po­łu­dnia i wschodu wzdłuż obec­nej ul. War­szaw­skiej (Hin­den­burg­strasse), gdzie na du­żych par­ce­lach lo­ko­wano re­pre­zen­ta­cyjne bu­dowle uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej i re­zy­den­cje wyż­szych urzęd­ni­ków re­gen­cji. Po prze­kro­cze­niu to­rów ko­le­jo­wych wia­duk­tem w ciągu jezdni, dziel­nica zmie­nia swój cha­rak­ter na przed­miej­ski. Kwar­tały na po­łu­dnie od wschod­niego od­cinka ul. War­szaw­skiej po­wstały w 2 ćw. XX wieku i za­bu­do­wane są głów­nie do­mami mieszkalnymi, […]

Read More

ul. Słowiańska 15, dom mieszkalny

Po­ło­że­nie: W cen­trum mia­sta, na te­re­nie dziel­nicy z okresu re­gen­cji, gdzie lo­ko­wano re­pre­zen­ta­cyjne bu­dowle uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej i re­zy­den­cje wyż­szych urzęd­ni­ków re­gen­cji, po wschod­niej stro­nie ulicy o daw­nej na­zwie Her­ren­strasse, przy jej skrzy­żo­wa­niu z ul. Szkolną (Schul­strasse), na te­re­nie o lek­kim spadku w kie­runku za­chodu, od po­łu­dnia nie­za­bu­do­wany te­ren na­le­żący do 1945 roku do miej­skiego mu­zeum zlo­ka­li­zo­wa­nego w są­sied­nim domu nr 13. Po­se­sja czę­ściowo ogro­dzona, od po­dwó­rza pro­wi­zo­ryczna za­bu­dowa go­spo­dar­cza (ko­mórki i ga­raże). Okre­śle­nie obiektu/​funkcja:Dom mieszkalny, […]

Read More