ul. Chopina 2, Szkoła Muzyczna

Po­ło­że­nie:
Ze­spół Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 1 po­ło­żony jest na roz­le­głej trój­kąt­nej par­celi mię­dzy uli­cami Cho­pina (Ban­ho­fstrasse, po 1945 roku ul. Dwor­cowa), a Ba­ta­lio­nów Chłop­skich (Bre­ite­strasse). Po dru­giej stro­nie ulicy Cho­pina roz­lo­ko­wane jest za­ło­że­nie prze­strzenne Placu Ple­bi­scy­to­wego — cen­trum dziel­nicy z okresu re­gen­cji, po­wsta­łego w miej­scu daw­nego cmen­ta­rza Św. Je­rzego, gdzie zlo­ka­li­zo­wano wiele gma­chów uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej, m.in. szkoły.

Opis
Szkoła Fry­de­ry­cjań­ska.
Bu­dy­nek szkoły dla chłop­ców usy­tu­owany w płd. — wsch. Czę­ści mia­sta na daw­nym przed­mie­ściu Gru­dziądz­kim na par­celi znaj­du­ją­cej się u zbiegu ulic Cho­pina i Ba­ta­lio­nów Chłop­skich, ka­le­ni­cowo do ul. Ba­ta­lio­nów Chłop­skich, o 3 m od jezdni; od płn. strony ogro­dzony dzie­dzi­niec szkoły.

Ma­te­riał
Fun­da­menty: ka­mienno-ce­glane.
Pod­mu­rówka: ce­glana, otyn­ko­wana.
Stropy: w piw­nicy mu­ro­wane skle­pie­nie od­cin­kowe, w czę­ści strop Kle­ina.
Więźba da­chowa: drew­niana, czę­ściowo za­bu­do­wana, stol­cowo — pła­twiowa; kro­kwie o prze­kro­jach 15,5÷13,5 cm, pła­twie 18/18 cm, wi­doczny tram 24/​26cm.
Okna: skrzyn­kowe dwu­dzielne, dwu­po­zio­mowe, 8- po­lowe z dwu­po­lo­wym na­świe­tlem, w auli za­mknię­tym pół­ko­li­ście, w czę­ści wsch. od­cin­kowo, po­zo­stałe pro­ste.
Bryła pod­piw­ni­czona na co­kole ni­we­lu­ją­cym róż­nicę po­zio­mów opa­da­ją­cego w kie­runku płd. — zach. Te­renu, pię­trowa z użyt­ko­wa­nym za­bu­do­wa­nym pod­da­szem, na­kryta da­chem dwu­spa­do­wym z fa­cja­tami na­kry­tymi dasz­kami dwu­spa­do­wymi w po­łaci od po­dwó­rza, z sil­nie wy­ry­za­li­to­wa­nymi, 3- kon­dy­gna­cjo­wymi klat­kami scho­do­wymi o ścię­tych na­roż­ni­kach, przy­kry­tymi da­chem pła­skim, z dwoma pseu­do­ry­za­li­tami zwień­czo­nymi trój­kąt­nymi szczy­tami w fa­sa­dzie. Ele­wa­cje zwień­czone pro­fi­lo­wa­nym gzym­sem ko­ro­nu­ją­cym. Ele­wa­cja Zach. 3 po­zio­mowa na par­te­rze 1 osiowa, na pię­trze od­dzie­lo­nym gzym­sem kor­do­no­wym para okien ujęta 4 pi­la­strami to­skań­skimi dźwi­ga­ją­cymi bel­ko­wa­nie, szczyt 4 osiowy, para pro­sto­kąt­nych okien ujęta przez wą­skie świetliki.

Wy­boru do­ko­nał Bo­gu­mił Wi­śniew­ski Główny Spe­cja­li­sta ds. Ochrony Za­byt­ków w Urzę­dzie Miej­skim w Kwi­dzy­nie, na pod­sta­wie: Kwi­dzyn — Ka­ta­log Za­byt­ków Ar­chi­tek­tury, Ma­ria Gaw­ry­luk, Da­riusz Bar­ton, 1996, oraz z tzw. Bia­łych Kart Obiektu. Fo­to­gra­fie z Gmin­nej Ewi­den­cji Zabytków.