ul. Sztumska 5, budynek mieszkalny

Po­ło­że­nie:
W pół­noc­nej czę­ści mia­sta, przy daw­nej ulicy Post­strasse ( po 1945 roku ul. H. Sa­wic­kiej) łą­czą­cej przed­mie­ście Mal­bor­skie z dziel­nicą Knie­berg, przy skrzy­żo­wa­niu z ul. Żwirki i Wi­gury (Knie­berg­strasse). Usy­tu­owany ka­le­ni­cowo w za­chod­niej pie­rzei ulicy, wol­no­sto­jący, przy li­nii re­gu­la­cyj­nej za­bu­dowy pie­rzei, od pół­nocy i za­chodu oto­czony nie­wiel­kim ogro­dem z na­sa­dze­niami zie­leni wy­so­kiej i ga­ra­żami przy ogro­dze­niu za­chod­nim. Ogro­dze­nie od wschodu i pół­nocy w po­staci ni­skiego, drew­nia­nego par­kanu. Bu­dy­nek po­ło­żony na te­re­nie o nie­wiel­kimi spadu w kie­runku pół­noc­nym, co wy­rów­nuje wy­so­kość pod­mu­rówki.

Okre­śle­nie obiektu/​funkcja:
Pu­sto­stan.

Przed 1945 ro­kiem:
Dom miesz­kalny.

Historia/​Datowanie:
Wznie­siony w 1 ćw.. XIX wieku, kla­sy­cy­styczny.

Opis:
Bu­dy­nek mu­ro­wany z ce­gły ce­ra­micz­nej, fun­da­ment z uży­ciem ka­mie­nia po­lnego, tyn­ko­wany, ściany we­wnętrzne czę­ściowo w kon­struk­cji sza­chul­co­wej. Więźba da­chowa kon­struk­cji drew­nia­nej, kro­kwiowo — jęt­kowa. Dach czte­ro­spa­dowy z po­kry­ciem ce­ra­micz­nym (kar­piówka). Piw­nice skle­pione ko­lebką z lu­ne­tami, stropy w bu­dynku bel­kowe z pod­su­fitką. Bu­dy­nek dwu­kon­dy­gna­cjowy, wznie­siony na rzu­cie pro­sto­kąta z płyt­kim ry­za­li­tem w osi głów­nej od frontu i wą­ską, długą ofi­cyną do­bu­do­waną do po­łu­dniowo-za­chod­niego narożnika.