Wspomnienia

Zdzisława Smodlibowska

Kwi­dzyń­ska na­uczy­cielka-le­genda we wspo­mnie­niach Jó­zefa Bachórza.

Bibliochody

Spra­woz­da­nie z 40 lat dzia­łal­no­ści Klubu Tu­ry­styki Pie­szej PTTK Bi­blio­chody w Kwidzynie.

Pamiętnik mieszkańca Ziemi Kwidzyńskiej

Pa­mięt­nik Mie­czy­sława Jan­kie­wi­cza — se­niora (18991981), eme­ry­to­wa­nego Kie­row­nika Po­wia­to­wego Biura Geo­de­zji i Urzą­dzeń Rol­nych w Kwidzynie.