Autor: admin

Kałudziński W.

Bo­gu­sław K. Go­łąb i Wła­dy­sław Ka­łu­dziń­ski, Kwi­dzyn. W nie­woli brata mego… Stan wo­jenny, Olsz­tyn 2005 Książka B.K. Go­łąba i W. Ka­łu­dziń­skiego jest próbą opisu za­równo dra­ma­tycz­nych wy­da­rzeń w ośrodku dla in­ter­no­wa­nych w Kwi­dzy­nie, jak i pro­cesu w El­blągu. Za­wiera przy tym sporo cen­nych ma­te­ria­łów źró­dło­wych, ilu­stru­ją­cych wy­da­rze­nia i uzu­peł­nia­ją­cych ich opis. Jest w tym duża za­sługa Ka­łu­dziń­skiego, który nie szczę­dził sta­rań, aby w książce zna­la­zło się jak naj­wię­cej wspomnień, […]

Read More

Westpreussen Jahrbuch

We­st­preus­sen Jahr­buch, nie­miecki rocz­nik wy­da­wany od roku 1956. Za­wiera ar­ty­kuły zwią­zane z hi­sto­rią Kwidzyna.

Read More

Heym W.

Wal­de­mar Heym Zur Sie­ben­hun­der­tjahr­fe­ier der Stadt Ma­rien­wer­der. Das „Alt­schlößchen” in Ma­rien­wer­der. Eine Burg der Alt-Preu­s­sen, eine Burg des deut­schen Ri­t­ter-Or­dens, eine Burg des Bi­schofs von Po­me­sa­nien. Ze­it­schrift des Hi­sto­ri­schen Ve­re­ins für den Re­gie­rungs­be­zirk Ma­rien­wer­der, Heft 69, Ma­rien­wer­der 1933.

Read More

Heise J.

J. He­iseDie Bau und Kun­st­denk­mäler der Pro­vinz We­st­preus­senBe­ar­ba­itet im Au­ftrage des We­st­preus­si­schen pro­vin­zial — Land­ta­gesHeft XI — Kreis Ma­rien­wer­der östlich der We­ich­selDan­zig 1898ss.111

Read More