Kategoria: Biogramy

Antoni Bielawski
s. Władysława

ur. 2 I 1919 w Lip­ni­kach (woj. wo­łyń­skie) Prze­bieg ka­riery za­wo­do­wej: 19381939 Na­uczy­ciel Pol­skiej Ma­cie­rzy Szkol­nej w Kra­śnicy (woj. wo­łyń­skie). IX 1940‑V 1942 Żoł­nierz Ar­mii Czer­wo­nej. V 1943-IV 1944 Żoł­nierz I Dy­wi­zji Pie­choty im. Ko­ściuszki. IV-VIII 1944 Słu­chacz Szkoły Spe­cjal­nej NKWD w Kuj­by­sze­wie (ZSRS). 2 IX 1944 Re­fe­rent BP w Lu­bli­nie. 1 X 1944 Do dys­po­zy­cji PUBP w Otwocku. 281944 P.o. Szefa PUBP w Wę­gro­wie. 6 VI 1945 […]

Read More

Jan Andrzejewski
s. Norberta

ur. 24 VII 1922 w Droz­do­wie (woj. war­szaw­skie) Prze­bieg ka­riery za­wo­do­wej: 1 V 1945 Re­fe­rent PUBP w Tcze­wie. 1 X 1947 Re­fe­rent Re­fe­ratu III PUBP w Tcze­wie. 1 XII 1949 Star­szy re­fe­rent Sek­cji 3 MUBP w Gdyni. 1 VIII 1950 Kie­row­nik Sek­cji 3 MUBP w Gdyni. 1 V 1951 Kie­row­nik Sek­cji 1 MUBP w Gdyni. 1 IX 1952 Star­szy re­fe­rent Sek­cji 1 Wy­działu VII De­par­ta­mentu I MBP w War­sza­wie. 1953 Star­szy re­fe­rent, p.o. […]

Read More

Mieczysław Anastaziak
s. Franciszka

ur. 17 IX 1922 w Oto­ro­wie (pow. Sza­mo­tuły) Prze­bieg służby: 2 XI 1946 Młod­szy re­fe­rent PUBP w Sztu­mie. 15 VI 1947 Re­fe­rent PUBP w Sztu­mie. 28 II 1948 Do dys­po­zy­cji Szefa PUBP w Sztu­mie. 1 I 1949 Szy­frant, fo­to­graf PUBP w Sztu­mie. 1 V 1952 Star­szy re­fe­rent w Kie­row­nic­twie PUBP w Sztu­mie. 1 II 1954 Kie­row­nik Re­fe­ratu Ochrony Stoczni Gdyń­skiej MUBP w Gdyni. 7 VII 1956 Do dyspozycji […]

Read More

Stanisław Zuske

Ksiądz Sta­ni­sław Zu­ske po­cho­dził z miej­sco­wo­ści Pierzch­nie k/​Śremu w Wiel­ko­pol­sce. W 1932 roku przy­jął świę­ce­nia ka­płań­skie i pra­co­wał jako ksiądz pre­fekt w gim­na­zjum mę­skim w Kro­to­szy­nie w die­ce­zji po­znań­skiej. Od 14 paź­dzier­nika 1938 roku zo­stał pre­fek­tem Pol­skiego Gim­na­zjum w Kwi­dzy­nie. Był tez opie­ku­nem spół­dzielni uczniow­skiej w tej szkole. Zo­stał aresz­to­wany 25 wrze­śnia 1939 wraz z na­uczy­cie­lami, uczniami oraz per­so­ne­lem Pol­skiego Gim­na­zjum, prze­szedł ge­hennę obo­zów kon­cen­tra­cyj­nych. Był wię­ziony m.in. w Stut­tho­fie, Sachsenhausen […]

Read More

Edward Zieliński

Edward Zie­liń­ski uro­dził się 18 maja 1944 roku w Skar­sze­wach. Stu­dia me­dyczne roz­po­czął w Lu­bli­nie, a za­koń­czył w Aka­de­mii Me­dycz­nej w Gdań­sku, uzy­sku­jąc II sto­pień spe­cja­li­za­cji z gi­ne­ko­lo­gii i po­łoż­nic­twa. Pra­co­wał w szpi­talu w Kwi­dzy­nie. Zo­stał wy­brany na Sę­dziego Sądu Le­kar­skiego w Okrę­go­wej Izbie Le­kar­skiej. Był rad­nym miej­skim przez dwie ka­den­cje, od 1998 do 2006, prze­wod­ni­czą­cym Ko­mi­sji Zdro­wia oraz człon­kiem Ko­mi­sji Bez­pie­czeń­stwa i Ochrony Śro­do­wi­ska. Zo­stał od­zna­czony od­znaką „Za­słu­żony w Służ­bie Zdro­wia”. Jego […]

Read More

Józef Wiącek

Po­czą­tek mo­jej pracy w Ze­spole Szkół Me­cha­ni­za­cji Rol­nic­twa przy­padł na bar­dzo go­rący okres. We wrze­śniu 1991 roku trwały przy­go­to­wa­nia do ko­lej­nego zjazdu ab­sol­wen­tów tej szkoły. I wła­śnie wtedy ze­lek­try­zo­wała mnie wia­do­mość, że do mo­jej „no­wej” szkoły przy­jadą „Ję­dru­sie”. Pa­mię­tam, że py­ta­łam, czy to na pewno „Ci Ję­dru­sie”? I do­piero wtedy do­wie­dzia­łam się, że w Kwi­dzy­nie miesz­kał i był pra­cow­ni­kiem ZSMR pan Jó­zef Wią­cek — czło­wiek, który two­rzył wielką hi­sto­rię na­szej Oj­czy­zny. Dla mnie […]

Read More

Janina Tollik

Ar­ty­kuł Ja­dwigi Dą­brow­skiej o Ja­ni­nie Tol­lik, który uka­zał się w Biu­le­ty­nie in­for­ma­cyj­nym „Pro Me­mo­ria” nr 19, czer­wiec 2003 r. Po­bierz plik w for­ma­cie pdf Biu­le­tyn in­for­ma­cyjny PRO ME­MO­RIA wy­da­wany jest przez Pań­stwowe Mu­zeum Au­­schwitz-Bi­r­ke­­nau i Fun­da­cję Pa­mięci Ofiar Obozu Za­głady Au­­schwitz-Bi­r­ke­­nau w Oświę­ci­miu od 1994 roku (nr 1, wrze­sień 1994 r.). Uka­zuje się dwa razy w roku w ję­zyku pol­skim i an­giel­skim. Pi­smo spe­cja­li­styczne, za­miesz­cza ar­ty­kuły z róż­nych dzie­dzin ba­daw­czych, po­dej­mu­jące problematykę […]

Read More

Stanisław Tłustochowicz

Uro­dził się 12.11.1930 r. w Gru­dzią­dzu, oj­ciec An­drzej był pod­ofi­ce­rem w 64 pp i póź­niej w 65 pp w Gru­dzią­dzu. Szkołę po­wszechną ukoń­czył w 1946 r. w Kwi­dzy­nie, tu bo­wiem przy­był z ro­dzi­cami 27 marca 1945 r. Jego oj­ciec zo­stał mia­no­wany ko­men­dan­tem re­jonu służb Ochrony Ko­lei (SOK) w Kwi­dzy­nie. W 1946 r. wstę­puje do Pań­stwo­wego Li­ceum Pe­da­go­gicz­nego w Kwi­dzy­nie, które ukoń­czył w 1950 r. W 1946 r. wstę­puje do ZHP, […]

Read More

Szczepan Smarzych

Uro­dził się 25 grud­nia 1903 roku, zo­stał wy­świę­cony 27 paź­dzier­nika 1929. W cza­sie wojny był ka­pe­la­nem Ar­mii Kra­jo­wej w stop­niu ma­jora. W kwiet­niu 1945 roku przy­był do Kwi­dzyna i ob­jął pa­ra­fię Świę­tej Trójcy. Re­pre­sjo­no­wany przez Niem­ców w cza­sie wojny, ak­tywny w taj­nym na­ucza­niu i jako ka­pe­lan AK. Wy­wo­dził się z po­wiatu sie­radz­kiego, a wcze­śniej pra­co­wał jako wy­kła­dowca w Wyż­szym Se­mi­na­rium Du­chow­nym w Ło­dzi. W Kwi­dzy­nie po­zo­stał przez pra­wie 9 lat. W mo­men­cie jego […]

Read More

Halina Sampławska

Wie­lo­let­nim pra­cow­ni­kiem mu­zeum w Kwi­dzy­nie po­pu­la­ry­zu­ją­cym wie­dzę o re­gio­nie, a szcze­gól­nie o et­no­gra­fii była mgr Ha­lina Sam­pław­ska. Uro­dziła się 07.12.1926 roku w Tu­choli. Oj­ciec Bo­le­sław był rol­ni­kiem. Szkołę po­wszechną ukoń­czyła w Gdyni. Pod­czas oku­pa­cji prze­by­wała z ro­dzi­cami w Gdyni. Po wy­zwo­le­niu prze­nio­sła się z ro­dzi­cami do Gro­nowa Gór­nego, gdzie ro­dzice za­jęli go­spo­dar­stwo rolne. Od 24 roku ży­cia uczęsz­czała do ko­re­spon­den­cyj­nego gim­na­zjum w El­blągu, które ukoń­czyła w roku 1955. W 1956 roku roz­po­częła studia […]

Read More