Kategoria: Biogramy

Waldemar Heym

Wal­de­mar Heym uro­dził się w 24 lu­tego 1883 roku w Neu­guth, w po­wie­cie cheł­miń­skim, w ów­cze­snych Pru­sach Za­chod­nich. Od roku 1888 miesz­kał wraz z ro­dzi­cami w Wą­brzeź­nie (Brie­sen), gdzie jego oj­ciec pra­co­wał jako rek­tor. W 1902 roku, w Brod­nicy uzy­skał ma­turę. Et­no­lo­gia i pre­hi­sto­ria nie były jesz­cze kie­run­kami stu­diów ok. 1900, aby uzy­skać wy­kształ­ce­nie za­wo­dowe. Heym kon­ty­nu­ował więc na­ukę w Mar­burgu – stu­diu­jąc ję­zyki an­tyczne (ła­cina, greka, hebrajski) […]

Read More