Kategoria: Obiekty zabytkowe

ul. Braterstwa Narodów 59, dawny Sąd Ziemski

Po­ło­że­nie: W cen­trum mia­sta, na ob­sza­rze daw­nego Przed­mie­ścia Mal­bor­skiego, przy daw­nej Ma­rien­bur­ger­strasse, gdzie od po­czątku XIX wieku lo­ko­wano bu­dowle re­pre­zen­ta­cyjne i re­zy­den­cje wyż­szych urzęd­ni­ków re­gen­cji, w pie­rzei pół­noc­nej, wol­no­sto­jący, na skrzy­żo­wa­niu z ul. Pod­górną (Obe­rberg­strasse), na prze­ciw Poczty. Od pół­nocy roz­le­głe bo­isko szkolne ze współ­cze­snym ogro­dze­niem i bramą wjaz­dową od ul. Pod­gór­nej, od za­chodu za­cho­wany frag­ment daw­nego ogro­dze­nia — trzy przę­sła ku­tego ogro­dze­nia na pod­mu­rówce ce­gla­nej. Na osi brama dwu­skrzy­dłowa kuta z ro­ze­tami. Droga […]

Read More

ul. Braterstwa Narodów 60, dom mieszkalny

Po­ło­że­nie: W cen­trum mia­sta, na ob­sza­rze daw­nego Przed­mie­ścia Mal­bor­skiego, przy daw­nej Ma­rien­bur­ger­strasse, gdzie od po­czątku XIX wieku lo­ko­wano bu­dowle re­pre­zen­ta­cyjne i re­zy­den­cje wyż­szych urzęd­ni­ków re­gen­cji, w pie­rzei po­łu­dnio­wej, przy na­roż­niku ul. 15 Sierp­nia (Mac­ken­sen­strasse), od za­chodu po­łą­czony z bu­dyn­kiem nr 56 — 58 za po­mocą współ­cze­snego aneksu klatki scho­do­wej. Za ele­wa­cją tylną — od po­łu­dnia, roz­le­głe po­dwó­rze. Bu­dy­nek po­ło­zony na te­re­nie o lek­kim spadku w kie­runku pół­nocy, wy­rów­na­nym wy­so­ko­ścią pod­mu­rówki.Okre­śle­nie obiektu/​funkcja:Pu­sto­stanPrzed 1945 ro­kiem:Dom […]

Read More

ul. Braterstwa Narodów 5658, budynki dawnego Domu Dziecka

Po­ło­że­nie: W cen­trum mia­sta, na ob­sza­rze daw­nego Przed­mie­ścia Mal­bor­skiego, przy daw­nej Ma­rien­bur­ger­strasse, gdzie od po­czątku XIX wieku lo­ko­wano bu­dowle re­pre­zen­ta­cyjne i re­zy­den­cje wyż­szych urzęd­ni­ków re­gen­cji, w pie­rzei po­łu­dnio­wej, od wschodu po­łą­czony z bu­dyn­kiem nr 60. Za ele­wa­cją tylną — od po­łu­dnia, roz­le­głe po­dwó­rze oto­czone ogro­dze­niem z siatki w kra­tow­ni­cach na be­to­no­wym co­kole. Na po­dwó­rzu zie­le­niec i par­king z bramą od ul. 15-go Sierp­nia. Do ele­wa­cji tyl­nej na osi środ­ko­wej przy­lega mu­ro­wana, duża ofi­cyna. Okre­śle­nie obiektu/​funkcja:Dom Przed 1945 […]

Read More

ul. Błogosławionej Doroty 6, dom mieszkalny

Po­ło­że­nie: W pół­noc­nej czę­ści mia­sta, na te­re­nie Sta­rego Mia­sta, przy daw­nej Kaf­fe­strasse, gdzie do 1945 roku ist­niała zwarta za­bu­dowa pie­rze­jowa ka­mie­nic z ofi­cy­nami w po­dwó­rzach. Ka­mie­nica jest re­lik­tem za­bu­dowy miesz­ka­nio­wej po­ło­żo­nej na po­łu­dnie od ka­te­dry.Okre­śle­nie obiektu/​funkcja:Dom miesz­kalny.Przed 1945 ro­kiem: Dom miesz­kalny.Historia/​Datowanie:Ka­mie­nica po­wstała w 4 ćw. XIX wieku na fun­da­men­tach śre­dnio­wiecz­nych, jak cały kwar­tał za­bu­dowy, w któ­rym się znaj­duje.Opis:Bu­dy­nek mu­ro­wany z ce­gły, tyn­ko­wany, w ca­ło­ści pod­piw­ni­czony, trój­kon­dy­gna­cjowy ze ścianką kolankową, […]

Read More

Synagoga, ul. Bat. Chłopskich 44A

Po­ło­że­nie:W cen­trum mia­sta, na gra­nicy ob­szaru za­bu­dowy Sta­rego Mia­sta i Przed­mie­ścia Gru­dziądz­kiego, mię­dzy uli­cami Ba­ta­lio­nów Chłop­skich a Górną (Bre­ite Strasse i Wall Strasse), na po­se­sji za bu­dyn­kiem nr 44 przy ul. Ba­ta­lio­nów Chłop­skich. Od po­łu­dnio­wego za­chodu współ­cze­sna za­bu­dowa ul. Gór­nej sy­tu­owana ta­ra­sowo, od strony pn.- zach współ­cze­sne ogro­dze­nie z me­ta­lo­wej siatki. Bez­po­śred­nie oto­cze­nie bu­dynku za­nie­dbane ze skła­do­wa­nymi ma­te­ria­łami bu­dow­la­nymi.Okre­śle­nie obiektu/​funkcja:Obiekt nie­użyt­ko­wany.Przed 1945 ro­kiem: Boż­nica ży­dow­ska, w la­tach 30-tych XX wieku warsz­tat rze­mieśl­ni­czy.Historia/​Datowanie: Boż­nica wzniesiona […]

Read More

Kaplica, ul. Basztowa

Po­ło­że­nie:W cen­trum mia­sta, w pół­noc­nym frag­men­cie przed­mie­ścia gru­dziądz­kiego za­cho­wa­nego w pier­wot­nym ukła­dzie prze­strzen­nym, po pół­noc­nej stro­nie ul. Basz­to­wej (dawna Kl. Her­ren­strasse) bez­po­śred­nio przy chod­niku, ka­le­ni­cowo, od za­chodu są­sied­nia po­se­sja nr 3, bez­po­śred­nio od wschodu przy­lega ogród po­se­sji nr 1. Oto­cze­nie źle utrzy­mane, za­krza­czone i za­gru­zo­wane. Okre­śle­nie obiektu/​funkcja:Ka­plica rzym­sko-ka­to­licka Przed 1945 ro­kiem:Ka­plica ewan­ge­licko-lu­te­rań­ska Historia/​Datowanie:Ka­plica wznie­siona w la­tach 80-tych XIX w., neo­go­tycka Opis:Bu­dowla mu­ro­wana z ce­gły li­co­wej w wątku krzy­ży­ko­wym, z ceglanym […]

Read More

ul. 11 Listopada 2, dom mieszkalny

Po­ło­że­nie:W po­łu­dnio­wej czę­ści mia­sta, na te­re­nie daw­nego Przed­mie­ścia Gru­dziądz­kiego roz­wi­nię­tego znacz­nie od po­czątku XIX w., w jego po­łu­dnio­wym krańcu, w po­bliżu skrzy­żo­wa­niu ulic 11 Li­sto­pada (daw­nej Ke­iser­strasse), Gru­dziądz­kiej (Grau­denz­strasse) i Ko­ściuszki (Bi­smarck­strasse). Usy­tu­owany w pie­rzei po­łu­dnio­wej ulicy, ka­le­ni­cowo, w od­le­gło­ści około 15 me­trów od osi jezdni, fron­tem zwró­cony na pół­noc, wol­no­sto­jący. Przed fron­tem mały ogró­dek kwia­towy z traw­ni­kiem i strzy­żo­nymi krze­wami. Za ele­wa­cją tylną nie­wiel­kie po­dwó­rze. Okre­śle­nie obiektu/​funkcja:Dom miesz­kalny — 10 miesz­kań lo­ka­tor­skich.Przed 1945 […]

Read More